เตรียมพบกับสื่อการเรียนรู้ Virtual Experiment

คณะนักวิชาการ สสวท. ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ Virtual Experiment สำหรับเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการ ตามการทดลองในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน และ รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ระดับ ม. ปลาย โดยมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาจำนวนอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ปัญหาอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ และ ปัญหาการใช้เวลานานในการเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์ ซึ่งคาดว่า Read More.

นักวิชาการ ฟิสิกส์ สสวท. ร่วมจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา "รถไฟเหาะ"

นักวิชาการ สสวท. ร่วมจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา "รถไฟเหาะ" ให้กับนักเรียนในจังหวัดลำปาง ในงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 - 19 ธ.ค. 2557