สาขาฟิสิกส์ สสวท. จัดอบรมการใช้ Physics Virtual Experiment

                 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มี.ค. 2558 ที่ผ่านมา สาขาฟิสิกส์ สสวท. ได้จัดอบรมการใช้สื่อการทดลองเสมือนจริงทางฟิสิกส์ (Physics Virtual Experiment) จำนวน Read More.

นักวิชาการ ฟิสิกส์ สสวท. ร่วมเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคใต้ตอนล่าง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เล็งเห็นความจำเป็นในการเร่งพัฒนาคน มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( SCIENCE  TECHNOLOGY  ENGINEERING MATHEMATICS ) ให้เกิดขึ้นทุกระดับชั้น เพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ Read More.