สสวท. ประกาศรับสมัครงานหลายอัตรา

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นองค์การของรัฐ มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาหลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีแนวทางในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร Read More.

นักวิชาการ ฟิสิกส์ สสวท. ร่วมพัฒนาครูกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

    ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 2558 - 16 ม.ค. 2559 ที่ผ่านมา นักวิชาการฟิสิกส์ ม. ปลาย สสวท. ได้เข้าร่วมนิเทศติดตามการสอนและพิจารณาแผนการสอนของครู ณ โรงเรียนวังไกลกังวล Read More.

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพ วิชาฟิสิกส์ พร้อมจัดส่งให้กับผู้ที่สนใจสั่งซื้อ

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพ วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทั้ง 5 เล่ม ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย สาขาฟิสิกส์ สสวท. ให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1 - Read More.

เชิญรับความรู้พร้อมความบันเทิงในงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11

       เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2558 นี้ จัดภายใต้หัวข้อ “ปีสากลแห่งแสง” (International Year of Light Read More.