กิจกรรม รถไฟเหาะ

กิจกรรม "รถไฟเหาะ" เป็นกิจกรรมสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พลังงานกล กฎอนุรักษ์พลังงาน และ แรงเสียดทาน มาบูรณาการร่วมกับความรู้และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และทางเทคโนโลยี     เชิญอ่านบทความ "กิจกรรม รถไฟเหาะ" โดย Read More.

เรียนรู้สภาวะโลกร้อนด้วย STEM Education

ในอดีตที่ผ่านมา การเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยีในโรงเรียน เป็นการเรียนรู้ที่แยกออกจากกันอย่างอิสระ และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า การเรียนรู้ด้วยแนวทางดังกล่าว ทำให้ผู้เรียนไม่เห็นว่าวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนและขาดทักษะในการนำสิ่งที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง      เชิญอ่านบทความ "เรียนรู้สภาวะโลกร้อน ด้วย STEM Read More.

สะเต็มศึกษาประเทศไทยและฑูตสะเต็ม

สะเต็มศึกษาคือวิธีการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ คณิตศาสตร์ ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา บทความนี้ จะแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับเรื่องสำคัญสองเรื่องที่ สสวท. กำลังดำเนินการ Read More.