เครื่องยนต์คูรี Curie Engine

เครื่องยนต์คูรีคือเครื่องยนต์ความร้อนรูปแบบหนึ่ง ที่ทeงานโดยใช้สมบัติบางประการเชิงแม่เหล็กซึ่งสัมพันธ์กับ อุณหภมิ และสมบัติเชิงแม่เหล็กนี้ค้นพบโดยนักฟิสิกส์ชาว ฝรั่งเศสชื่อ ปิแอร์ คูรี (Pierre Curie) ผลการศึกษาของเขาทำให้ ก่อกำเนิดเครื่องยนต์คูรี บทความนี้จะกล่าวถึง หลักการทำงานของเครื่องยนต์คูรี และการสร้างเครื่องยนต์คูรี อย่างง่าย Read More.

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า

ท่ามกลางกระแสแห่ง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 มีความท้าทายต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะทางด้าน การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี หรือสิ่งแวดล้อม เราได้เตรียมคนไทย Read More.

การใช้คำถามในการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้นตอน (5E Model of Instruction)

  คำถามเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของไทยในปัจจุบัน คำถามของครูนั้นสำคัญมากในการช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงและเรียนรู้มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ที่สำคัญ คำถามที่มีประสิทธิภาพ เช่น คำถามที่สามารถตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ ๆ และคำถามที่กระตุ้นให้เกิดความคิดที่ลึกซึ้งมากขึ้น มักไม่ค่อยพบในห้องเรียนวิทยาศาสตร์     เชิญอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้คำถามในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้นตอนได้จากบทความ โดย อ. Read More.