แก้วน้ำทรงกระบอกกับการหักเหของแสง

โดยทั่วไปแล้วแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรง แต่การเดินทางของแสงสามารถเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่โดยเบนออกจากแนวเดิมได้เช่นกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านผิวรอยต่อของตัวกลางสองตัวกลางที่มีค่าดรรชนีหักเหของแสงที่แตกต่างกัน ปรากฏการณ์การเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนของแสงนี้ เรียกว่า การหักเหของแสง (refraction)

ภาพการสะท้อนของแสง

การสะท้อนของแสงเกิดจากการที่แสงจากวัตถุเคลื่อนที่ตกกระทบตัวกลางแล้วเกิดการเคลื่อนที่ย้อนกลับไปในตัวกลางเดิม