ตัวอย่างหนังสือเรียนฟิสิกส์ หลักสูตรฯ 2560

                ...........................            เชิญดูสารบัญ คำอธิบายรายวิชา และตัวอย่างบางส่วนของหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ชั้น ม.4 - 6 และ หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กายภาพ ชั้น ม.5 เล่ม 2 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ ผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   โดยคลิกที่ภาพหน้าปกของหนังสือเรียนเล่มที่ต้องการ 
 ................

bookshelf

Physics1 Physics2 PhysicalSci02 Physics3 Physics4 Physics5 Physics6 ........................................................................................................
                ...........................            คำอธิบายรายวิชา หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1, 3 และ 4 ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

Comments

comments