การนำหลักสูตรฯ สู่การปฏิบัติ

 
................

          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สำหรับสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์ จำนวน 22 ตัวชี้วัด สำหรับนำไปสู่การออกแบบการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการดำรงชีวิตหรือศึกษาต่อ  อีกทั้ง ได้มีการนำเสนอผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  สาระฟิสิกส์ จำนวน 67 ผลการเรียนรู้ สำหรับนำไปสู่การออกแบบการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ที่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ต้องใช้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์  ซึ่งในส่วนของสาระเพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถจัดให้ผู้เรียนได้เรียนตามความเหมาะสมและตามจุดเน้นของสถานศึกษา

             ในการจัดโครงสร้างรายวิชาและโครงสร้างเวลาเรียน สถานศึกษาสามารถพิจารณาแนวทางตามที่นำเสนอไว้ในไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง

................
....

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ 

....

 
.................

ทั้งนี้ ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างไร ศึกษาได้จากสไลด์ด้านล่าง

.................
.................

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ 

.................

.........

การเทียบเคียงตัวชี้วัดในสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ กับ ผลการเรียนรู้ในสาระฟิสิกส์

 

.....

...

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร Word

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF

...

.........

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (รวมทุกสาระ)

 

.....

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร


Comments

comments