คู่มือการใช้หลักสูตร

 
................

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง รวมทั้ง ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาคู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และ คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้หลักสูตร อาทิ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทุกระดับของประเทศ ผู้เขียนตำราและสื่อการเรียนรู้ประกอบหลักสูตร และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดทำหรือจัดหาตำราเรียน สื่อการเรียนรู้ประกอบ หลักสูตร การจัดทำแบบทดสอบและข้อสอบ การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและสถานศึกษา และอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร ไม่เกิดความสับสน หรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรอย่างเช่นในอดีต

........... ในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ และผลการเรียนรู้ สาระฟิสิกส์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการวิเคราะห์ทั้งในด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย (psychomotor domain) และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านเจตคติ (affective domain) ที่เป็นเป้าหมายปลายทางของตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ผู้เรียนได้แสดงออกมาหลังจากเรียนรู้ตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้เหล่านั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยแนวการจัดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน และแนวการประเมินการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และเจตคติที่วิเคราะห์ได้จากตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้

........... ผู้สอนสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) และ คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สาระฟิสิกส์ ได้จากการคลิกที่รูปด้านล่าง

................
 
.................

คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 

.................

.............................

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์  

...

 

......................

_________________________________?span>
.................

คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์  ระดับ ม.ปลาย

.................

.............................

คลิกที่ชั้นปี เพื่อดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ ของแต่ละชั้นปี

...

 

......................

........................................
 

Comments

comments