ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง 2560

 
.................

          ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจำนวนทั้งหมด 67 ผลการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ผลการเรียนรู้ในหมวดของเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน จำนวน 4 หมวด ซึ่งแต่ละหมวดมีผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ดังรายละเอียดในไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง

.....................ทั้งนี้ ครูผู้สอนอาจกำหนดผลการเรียนรู้ขึ้นเอง ตามความเหมาะสมและจุดเน้นของโรงเรียน

................
.................

..........1

เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

.............................

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word

...

 คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

......................

.................

..........2

เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

.............................

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word

...

 คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

......................

.................

..........3

เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระทำกับประจุไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

.............................

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word

...

 คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

......................

.................

..........4

เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่นของวัสดุและมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิมีดีส ความตึงผิวและแรงหนืดของของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อุดมคติและพลังงานในระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

.............................

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word

...

 คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

......................


.........

การเทียบเคียงตัวชี้วัดในสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ กับ ผลการเรียนรู้ในสาระฟิสิกส์

 

.....

...

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร Word

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF

...

.........

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (รวมทุกสาระ)

 

.....

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

Comments

comments