ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง 2560

 
................

          ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์ภายภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์ มีจำนวนทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็น ตัวชี้วัดในมาตรฐาน ว 2.2 จำนวน 10 ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดในมาตรฐาน ว 2.3 จำนวน 12 ตัวชี้วัด ซึ่งแต่ละมาตรฐานมีตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ดังรายละเอียดในเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง

................
.................

มาตรฐาน ว 2.2

เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

.............................

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word

...

 คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

......................

.................

มาตรฐาน ว 2.3

เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

.............................

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word

...

 คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

......................

 
.........

การเทียบเคียงตัวชี้วัดในสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ กับ ผลการเรียนรู้ในสาระฟิสิกส์

 

.....

...

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร Word

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF

...

.........

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (รวมทุกสาระ)

 

.....

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร


Comments

comments