คู่มือครูฟิสิกส์ หลักสูตรฯ 2560

                ...........................

           เชิญศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาในหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1 และ 2 ชั้น ม.4 ได้จากคู่มือครูวิชาฟิสิกส์ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์เล่ม 1 และ 2 โดยคลิกที่ภาพหน้าปกของคู่มือครูเล่มที่ต้องการ                  

                          

                  bookshelf

    

Physics1 Physics2 Physics3 Physics3 Physics4 Physics5

 

     

Comments

comments