หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ พ.ศ.2519 - 2551

...........................          ตั้งแต่ได้มีการเริ่มก่อตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในปี พ.ศ. 2515 จวบจนถึงปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย ได้มีการแก้ไขและพัฒนาจำนวนหลายฉบับโดยในแต่ละหลักสูตรมีแนวคิด จุดประสงค์ และแนวทางการนำเสนอที่แตกต่างกัน เชิญศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. จากหลักสูตร พ.ศ. 2519 - หลักสูตร พ.ศ. 2551 โดยคลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ภาพด้านล่าง   (ฉบับปรับแก้ 23 มีนาคม 2560)
....................................

Comments

comments