คู่มือครูฟิสิกส์ หลักสูตรฯ 2551

                ...........................

                คู่มือครูอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ฟิสิกส์ ระดับ ม. ปลาย ของ สสวท. ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของครูในปัจจุบัน โดยได้มีการเพิ่มสื่อเสริมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  เข้าไปในเนื้อหาของแต่ละบทเรียน เช่น แอนิเมชันแบบมีปฏิสัมพันธ์ วีดิทัศน์ รูป ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นของครู 

           เชิญเลือกศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนจากคู่มือครูอิเล็กทรอนิกส์เล่มต่าง ๆ โดยคลิกที่ภาพหน้าปกของคู่มือครูเล่มที่ต้องการ                  

                          

                  bookshelf

    

Physics1 Physics2 Physics3 Physics3 Physics4 Physics5

 

     

Comments

comments