บุคลากร

..........................
...............           ชื่อ - สกุล                                       ตำแหน่ง                         อีเมล์                เบอร์โทรติดต่อภายใน
  1. นางสาวนันท์นภัส   ลิ้มสันติธรรม      ผู้ชำนาญ                    nlims@ipst.ac.th         (ลาศึกษาต่อ)
  2. นายรักษพล  ธนานุวงศ์                    นักวิชาการอาวุโส        rthan@ipst.ac.th               2210
  3. ดร.จำเริญตา  ปริญญาธารมาศ         นักวิชาการ                  jpira@ipst.ac.th                2210
  4. ดร.ปรีดา   พัชรมณีปกรณ์                 นักวิชาการ                  ppatc@ipst.ac.th               2210
  5. นายจอมพรรค   นวลดี                      นักวิชาการ                  cnuan@ipst.ac.th              2210
  6. นายสรจิตต์    อารีรัตน์                      นักวิชาการ                  sarre@ipst.ac.th                2210
  7. นายเทพนคร   แสงหัวช้าง                นักวิชาการ                  thesa@ipst.ac.th               2210  
  8. นายธนะรัชต์    คัณทักษ์                   นักวิชาการ                  tkhun@ipst.ac.th              2210
  9. นายวินัย    เลิศเกษมสันต์                 ผู้ชำนาญ wlerd@ipst.ac.th           2210
  10. นางกมลพรรณ    เขมะโร                  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป   siriporn@ipst.ac.th        2210

 
.............

Comments

comments