บุคลากร

 
..........................
...............           ชื่อ - สกุล                                       ตำแหน่ง                         อีเมล์                เบอร์โทรติดต่อภายใน
 1. นางสาวนันท์นภัส   ลิ้มสันติธรรม      ผู้ชำนาญ                    nlims@ipst.ac.th              2212
 2. นายรักษพล  ธนานุวงศ์                    นักวิชาการอาวุโส        rthan@ipst.ac.th              2210
 3. ดร.กวิน    เชื่อมกลาง                       นักวิชาการอาวุโส        kchau@ipst.ac.th             2212
 4. ดร.จำเริญตา  ปริญญาธารมาศ         นักวิชาการ                   jpira@ipst.ac.th               2212
 5. ดร.ปรีดา   พัชรมณีปกรณ์                 นักวิชาการ                  ppatc@ipst.ac.th               2212
 6. นายจอมพรรค   นวลดี                      นักวิชาการ                  cnuan@ipst.ac.th              2214
 7. นายสรจิตต์    อารีรัตน์                      นักวิชาการ                   sarre@ipst.ac.th               2214
 8. นายเทพนคร   แสงหัวช้าง                นักวิชาการ                   thesa@ipst.ac.th              2214  
 9. นายธนะรัชต์    คัณทักษ์                   นักวิชาการ                  tkhun@ipst.ac.th               2214
 10. นายวินัย    เลิศเกษมสันต์                 ผู้ชำนาญ                     wlerd@ipst.ac.th              2210
 11. นางมนัสวีร์    กิมพิทักษ์                เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป   mkimp@ipst.ac.th             2212

 
.............

Comments

comments