บุคลากร

..........................  
...............

          ชื่อ - สกุล                                       ตำแหน่ง                         อีเมล์                เบอร์โทรติดต่อภายใน

  1. นางสาวนันท์นภัส   ลิ้มสันติธรรม      ผู้ชำนาญ                    nlims@ipst.ac.th         (ลาศึกษาต่อ)
  2. นายวินัย  เลิศเกษมสันต์                   ผู้ชำนาญ                    wlerd@ipst.ac.th               2216
  3. นายรักษพล  ธนานุวงศ์                    นักวิชาการอาวุโส        rthan@ipst.ac.th               2212
  4. ดร.จำเริญตา  ปริญญาธารมาศ         นักวิชาการ                  jpira@ipst.ac.th                2212
  5. ดร.ปรีดา   พัชรมณีปกรณ์                 นักวิชาการ                  ppatc@ipst.ac.th               2212
  6. นายจอมพรรค   นวลดี                      นักวิชาการ                  cnuan@ipst.ac.th              2214
  7. นายสรจิตต์    อารีรัตน์                      นักวิชาการ                  sarre@ipst.ac.th                2214
  8. นายเทพนคร   แสงหัวช้าง                นักวิชาการ                  thesa@ipst.ac.th               2214   
  9. นายธนะรัชต์    คัณทักษ์                   นักวิชาการ                  tkhun@ipst.ac.th              2214
  10. นางสาวสิริพร   ศิริรัตนพันธุ์              เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป   siriporn@ipst.ac.th        2214

 


 

.............    

Comments

comments