โครงสร้างหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ พ.ศ.2551

 
.................           หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นตามตัวชี้วัดช่วงชั้นที่ 4 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ และสาระที่ 5 พลังงาน สถานศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นหนังสือเรียนหลักได้ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ที่เป็นหลักการพื้นฐานที่จำเป็นที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ ต่อไป มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การปฏิบัติการทดลอง และการอภิปราย อันจะก่อให้เกิดทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต คลิกที่ภาพหน้าปกหนังสือด้านล่าง เพื่อดูคุณภาพผู้เรียน ตัวชี้วัด และ สาระการเรียนรู้ สำหรับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์ ...............
 
หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย 6 รายวิชา แบ่งเป็นรายวิชาพื้นฐาน 1 รายวิชา และรายวิชาเพิ่มเติม 5 รายวิชา แต่ละรายวิชามีหน่วยกิต ดังนี้
รายวิชาพื้นฐาน
             รายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์ 1.5 หน่วยกิต 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาเพิ่มเติม              ฟิสิกส์ เล่ม 1             2   หน่วยกิต            4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์              ฟิสิกส์ เล่ม 2             2   หน่วยกิต            4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์              ฟิสิกส์ เล่ม 3             2   หน่วยกิต            4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์              ฟิสิกส์ เล่ม 4             2   หน่วยกิต            4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์              ฟิสิกส์ เล่ม 5             2   หน่วยกิต            4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์              อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาอาจปรับลดจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา             รายวิชาพื้นฐานฟิสิกส์ ประกอบด้วยความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ และสาระที่ 5 พลังงาน ส่วนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1 ถึงฟิสิกส์เล่ม 5 จัดแบ่งเนื้อหาตามแขนงของวิชาฟิสิกส์ กล่าวคือ ฟิสิกส์ เล่ม 1 และฟิสิกส์เล่ม 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลศาสตร์ ฟิสิกส์ เล่ม 3 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ คลื่น ฟิสิกส์ เล่ม 4 มีเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็ก และ ฟิสิกส์ เล่ม 5 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสสารและฟิสิกส์แผนใหม่            สำหรับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์ เป็นรายวิชาซึ่งนักเรียนที่ต้องการเรียนเน้นทางวิทยาศาสตร์ต้องเรียนทุกคน เนื้อหาความรู้ที่จัดไว้ประกอบด้วย การเคลื่อนที่แนวตรง สนามของแรง ปรากฏการณ์คลื่น กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับฟิสิกส์ ซึ่งจะศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ต่อไป 

Comments

comments