หนังสือเรียนฟิสิกส์หลักสูตรฯ 2551 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

 
.

           หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา ฟิสิกส์ ระดับ ม. ปลาย ตามหลักสูตรฯ 2551 ของ สสวท. ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของผู้เรียนในปัจจุบัน โดยได้มีการเพิ่มสื่อเสริมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  เข้าไปในเนื้อหาของแต่ละบทเรียน เช่น แอนิเมชันแบบมีปฏิสัมพันธ์ วีดิทัศน์ รูป ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นของผู้เรียน

            เชิญเลือกเรียนรู้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มต่าง ๆ โดยคลิกที่ภาพหน้าปกของหนังสือที่ต้องการ 

bookshelf Physics1 Physics2 Physics3 Physics3 Physics4 Physics5    

Comments

comments