พันธกิจสาขาฟิสิกส์

.......................... กลุ่มวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
...............
  1. ริเริ่ม ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านฟิสิกส์
  3. ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และจัดทำแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ และสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการทำการทดลองทางฟิสิกส์
.............

 

Comments

comments