รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ หลักสูตรฯ 2551

..................

               หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1 – 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ และสาระที่ 5 พลังงาน สถานศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นหนังสือเรียนหลักได้ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ที่เป็นหลักการพื้นฐานที่จำเป็นที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และความรู้เพื่อการศึกษาต่อไปในระดับสูง มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การปฏิบัติการทดลอง และการอภิปราย อันจะก่อให้เกิดทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต

ลักษณะของหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์

               หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ตามหลักสูตร 2551 มิได้มุ่งหวังให้เป็นแหล่งสะสม ความรู้สำหรับให้นักเรียนท่องจำ แต่มุ่งกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้ อยากเห็น อยากทดลอง เพื่อหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ด้วยตัวของนักเรียนเอง โดยใช้ความคิดหาเหตุผลค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง หรือ บางครั้งอาจค้นหาผลสรุปจากการทำการทดลอง ดังนั้นครูจึงมีบทบาทเป็นผู้ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักพึ่ง ตัวเองให้มากขึ้นโดยพยายามสนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการตอบปัญหาและการทำการทดลอง ครูควรใช้การบอกโดยตรงให้น้อยลงและใช้คำถามที่กระตุ้นให้นักเรียนใช้ความคิดเพิ่มมากขึ้น

               คำถามที่สอดแทรกไว้ในบทเรียน คำถามเหล่านี้นักเรียนควรตอบได้โดยอาศัยพื้นความรู้ที่เรียนผ่านมาแล้ว จุดมุ่งหมายของคำถามเหล่านี้ก็เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่ต้องการให้นักเรียนทราบโดยไม่ต้องบอกข้อสรุปนั้นตรงๆ

               การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ จะมีสองรูปแบบ คือกิจกรรมและการทดลอง ในการทำกิจกรรม นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและบันทึกสิ่งที่สังเกตได้เพื่อนำมา อภิปรายหรือสรุป แต่ในการทำการทดลอง นักเรียนจะได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดย การทดลองแต่ละเรื่องจะบอกวิธีทดลองโดยระบุขั้นตอนการทดลองเป็นลำดับ แต่นักเรียนต้องออกแบบ ตารางบันทึกผลการทดลองด้วยตัวเองให้เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการทดลองนั้นๆ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป นักเรียนจะได้ฝึกการลงข้อสรุปจากการทำการทดลอง และการอภิปราย ร่วมกันตามแนวคำถาม □ ท้ายการทดลอง

               สรุปสาระสำคัญ (summary) เนื่องจากหนังสือเรียนนี้มุ่งหวังให้นักเรียนสามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จึงเพิ่ม “สรุปสาระสำคัญ” ไว้ตอนท้ายของบทเรียนด้วยทุกบท ครูควรเน้นกับนักเรียนว่า สรุปสาระสำคัญที่ปรากฏตอนท้ายของแต่ละบทในหนังสือเรียนเป็นภาพรวมของเนื้อหาหรือความรู้ใน บทเท่านั้น สรุปสาระสำคัญไม่สามารถทดแทนเนื้อหาทั้งหมดหรือทำให้เกิดความเข้าใจทั้งบทได้ การ เรียนรู้ในแต่ละบทจะประสบผลสำเร็จได้นั้นต้องศึกษาในรายละเอียด (รวมทั้งการทำการทดลองและกิจกรรม) อย่างครบถ้วนเท่านั้น

               แบบฝึกหัด (exercises) ในท้ายบทแต่ละบทแบ่งเป็น 2 ส่วน คือคำถาม (questions) และปัญหา (problems) ของหัวข้อนั้น ๆ “คำถาม” จะมุ่งตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาหัวข้อนั้นๆ โดยการเขียนตอบ หรือครูอาจเลือกมาบางข้อให้นักเรียนตอบภายในชั้นเรียนก็ได้ ถ้ามีเวลาเหลือเพียงพอ ส่วน “ปัญหา” มีไว้เพื่อให้นักเรียนฝึกฝนและตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหาโดยการเขียนตอบเช่นกัน นอกจากนี้ครูอาจหาแบบฝึกหัดอื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมมาให้นักเรียนทำเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของ นักเรียนอีกก็ได้

.............
............................................

                 เชิญคลิกที่ปกของหนังสือแต่ละเล่ม เพื่อดูจำนวนหน่วยกิตและผลการเรียนรู้ 

 

............
.................................................................... ........
         
..................................... ... ....

Comments

comments