รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ตามหลักสูตรฯ 2551

 
..................                ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ และสาระที่ 5 พลังงาน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ซึ่งมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยความรู้ที่เป็นหลักการพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อไปในระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง มีการระบุทักษะสำคัญที่นำไปสู่การกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การปฏิบัติการทดลอง และการอภิปราย อันจะก่อให้เกิดทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต .............
.....................................

                 เชิญคลิกที่ปกของหนังสือแต่ละเล่ม เพื่อดูผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

.....
.................................................................... ........
..................................... ... ....

Comments

comments