รายวิชาพื้นฐานฟิสิกส์ หลักสูตรฯ 2551

.................

          หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นตามตัวชี้วัดช่วงชั้นที่ 4 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ และสาระที่ 5 พลังงาน สถานศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นหนังสือเรียนหลักได้ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ที่เป็นหลักการพื้นฐานที่จำเป็นที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ ต่อไป มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การปฏิบัติการทดลอง และการอภิปราย อันจะก่อให้เกิดทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต

         คลิกที่ภาพหน้าปกหนังสือด้านล่าง เพื่อดูคุณภาพผู้เรียน ตัวชี้วัด และ สาระการเรียนรู้ สำหรับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์

................
...........................

 
.................

สารบัญ

บทที่ 1 การเคลื่อนที่

​1.1 การเคลื่อนที่แนวตรง

          1.1.1 อัตราเร็วและความเร็ว

          1.1.2 ความเร่ง

1.2 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

1.3 การเคลื่อนที่แบบวงกลม

1.4 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

 

บทที่ 2 สนามของแรง

2.1 สนามแม่เหล็ก

          2.1.1 ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า

          2.1.2 ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน

          2.1.3 สนามแม่เหล็กโลก

2.2 สนามไฟฟ้า

2.3 สนามโน้มถ่วง

         2.3.1 การเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง

 

บทที่ 3 คลื่น

3.1 คลื่นกล

3.2 องค์ประกอบของคลื่น

3.3 สมบัติของคลื่น

3.4 เสียงและการได้ยิน

          3.4.1 เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร

          3.4.2 ธรรมชาติของเสียง

3.5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 

บทที่ 4 กัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์

4.1 กัมมันตภาพรังสี

4.2 รังสีกับมนุษย์

4.3 พลังงานนิวเคลียร์ 

 

 


 

............

Comments

comments