รายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์ ตามหลักสูตรฯ 2551

 
.................

          ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ เป็นตัวชี้วัดในช่วงชั้นที่ 4 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ และสาระที่ 5 พลังงาน ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ที่เป็นหลักการพื้นฐานที่จำเป็นที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ต่อไป มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การปฏิบัติการทดลอง และการอภิปราย อันจะก่อให้เกิดทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต ซึ่งสถานศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นตัวชี้วัดสำหรับกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของเนื้อหาในการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และบรรลุเป้าหมายของเกณฑ์การจบการศึกษา

         เชิญคลิกที่รูปด้านล่าง เพื่อดูตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

................
...........................

................. ............

Comments

comments