เอกสารประกอบการอบรม โครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน, ครู, พลังงาน, เอกสารประกอบการสอนและอบรม

   
....

เชิญดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมวิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย ในโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ 

..........................................
     
...
เอกสารประกอบการบรรยาย "การวิเคราะห์หลักสูตรและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับ ม.ปลาย แนวคิดการออกแบบหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ตามหลักสูตรและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับ ม.ปลาย
........
  ..  
 ไฟล์สไลด์เกมบิงโก  เอกสารประกอบการอบรมกิจกรรม บ้านพลังงานแสงอาทิตย์
   
   
 
 ใบกิจกรรม และ ใบบันทึกกิจกรรม บ้านพลังงานแสงอาทิตย์  ใบกิจกรรม และ ใบบันทึกกิจกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะ
   
   
   
 สไลด์ประกอบการอบรม ส่งรับสัญญาณระยะไกล   ใบกิจกรรม และ ใบบันทึกกิจกรรมส่งรับสัญญาณระยะไกล
   
   
 ตัวอย่างแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ตัวอย่างแบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
 

Comments

comments