การทดลอง: เสียงกับการแทรกสอด

คลิปวีดิทัศน์, คลื่นเสียง, ฟิสิกส์

 

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาสมบัติการแทรกสอดของเสียง

วิธีทดลอง

  1. ต่อเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงกับลำโพง 2 ตัว หมุนปุ่มเลือกความถี่ 3 กิโลเฮิรตซ์ และหมุนปุ่มปรับความดังให้ได้ยินเสียงดังพอสมควร
  2. วางลำโพงไว้ที่ขอบโต๊ะ จัดหน้าลำโพงหันออกนอกโต๊ะ แล้วฟังเสียงทางด้านหน้าลำโพง ณ ตำแหน่งต่าง ๆ กัน ในแนวขนานกับขอบโต๊ะ เปรียบเทียบความดังของเสียง ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ตามแนวที่ฟังเสียง
  3. ทดลองซ้ำอีก 2 ครั้ง โดยเปลี่ยนความถี่เป็น 2 กิโลเฮิรตซ์ และ 1 กิโลเฮิรตซ์ ตามลำดับ
เสียงกับการแทรกสอด2

รูป การติดตั้งอุปกรณ์พร้อมลำโพง 2 ตัว

วีดิทัศน์การทดลอง

คำถามชวนคิด

  • ความถี่ของเสียงจากลำโพงทั้งสองตัว แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
  • ความดังของเสียงที่ได้ยิน ณ ตำแหน่งต่างๆ เมื่อใช้ลำโพง 2 ตัว เป็นอย่างไร และจะอธิบายได้อย่างไร
  • ความถี่ของเสียงจากลำโพงทั้งสองตัวสัมพันธ์กับตำแหน่งความดังของเสียงที่ได้ยินหรือไม่ อย่างไร

Comments

comments