ครูชุมพล ชารีแสน ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม

บทความ, สาระน่ารู้สะเต็มศึกษา

วันนี้ สสวท. ขอแนะนําให้รู้จักครูชุมพล ชารีแสน ครูวิทยาศาสตร์แห่งโรงเรียนดอนจานวิทยาคม อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Thailand STEM Teacher Awards) ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2557 ด้วยผลงานที่มุ่งปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักพิจารณาสิ่งแวดล้อมในองค์รวม ส่งเสริมให้นักเรียนทําวิจัย และทําโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

            เชิญอ่านบทความ "ครูชุมพล ชารีแสน ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม" โดย สินีนาฏ  ทาบึงกาฬ ได้จากหน้าต่างด้านล่าง หรือคลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรมุมขวาบนของภาพ เพื่อเปิดหน้าต่างเอกสารใหม่

 

Comments

comments