Inquiry กำลังจะหายไป ?!?!

บทความ, สาระน่ารู้

ผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วที่จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ริเริ่มนำกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-Based Instruction หรือ เรียกสั้นๆ ว่า Inquiry) มาใช้ในห้องเรียนหลังจากนั้น Inquiry ก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยได้มีกลุ่มนักวิชาการการศึกษา นักจิตวิทยา หลากหลายกลุ่มคิดค้น และนำกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ Inquiry จากแนวคิดของดิวอี้ ให้กับครูผู้สอนนไปใช้ในห้องเรียน  แต่โดยทั่วไปแล้วถือว่าห้องเรียนวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยยังไม่เข้าใจแนวคิดของ Inquiry ครบสมบูรณ์ หรือเข้าใจผิด จึงนำไปใช้ในห้องเรียนได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ

เชิญอ่านบทความ "Inquiry กำลังจะหายไป" ได้จากหน้าต่างด้านล่าง หรือ คลิกที่ไอคอนด้านมุมขวาบน เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .pdf

Comments

comments