เชิญร่วมงาน Thailand STEM Festival 2016

ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

 

       จากนโยบายขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ ทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้ร่วมมือกับศูนย์สะเต็มศึกษาภาค ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดงานไทยแลนด์สะเต็มเฟสติวัล ประจำปี 2016 ขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้ โดยมุ่งสร้างความตระหนักให้ ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้เห็นความสำคัญของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยเกิดความรักที่จะเรียนรู้ และสนุกสนานในการเรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสร้างกำลังคนสายอาชีพสะเต็มที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งนำความรู้สะเต็มศึกษา มาใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ

         งาน Thailand STEM Festival 2016 มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักเรียน โดยมีการเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิทยาการหุ่นยนต์ เป็นสำคัญ ภายใต้หัวข้อ “ สะเต็มสุดฮอต โรบอตสุดฮิต ” เพื่อให้นักเรียนไทยเห็นความเชื่่อมโยงจาก ไทยแลนด์ยุค 3.0 ซึ่งเป็นยุคที่มีการใช้อุตสาหกรรมหนักและการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไปสู่ไทยแลนด์ ยุค 4.0 ที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต มาร่วมในการผลิตสินค้าและบริการที่หลากหลาย สร้าง "มูลค่าเพิ่ม" ตามความต้องการของผู้บริโภค ผ่านกระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลแบบครบวงจร

          เชิญครู นักเรียน และผู้สนใจ ร่วมงาน Thailand STEM Festival 2016 “STEM สุดฮอต Robot สุดฮิต” ได้ที่ ศูนย์สะเต็มศึกษา 6 แห่ง ทั่วประเทศ 23 กรกฎาคม - 2 กันยายน 2559

          1.โรงเรียน พระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2559

          2.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ วันที่ 27 - 29กรกฎาคม 2559

          3.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2559

          4.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2559

          5.โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2559

          6.โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559

 

          ร่วมกิจกรรมฟรี ติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนดังกล่าว 

 


 

Comments

comments