สสวท. กับบทบาทของผู้นำในการผลักดันและขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทย ภายใต้การบริหารของ ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร

บทความ, บทความแนะนำ, สาระน่ารู้

ภายใต้เส้นทางการผลักดันและขับเคลื่อนการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ผ่านมากว่า 44 ปี นั้น ถือว่า ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท. ถึง 2 วาระต่อเนื่องกัน จนถึงปัจจุบันผู้อำนวยการ สสวท. เป็นผู้บริหารที่มาจากสายงานวิชาการที่ สสวท. จากตำแหน่งนักวิชาการจนก้าวสู่การเป็นผู้บริหารตามลำดับจึงมีความผูกพันต่อองคก์รและเข้าใจในพันธกิจของ สสวท. เป็นอย่างดี วันนี้ท่านจะมาเปิดใจเล่าถึงแนวคิดและประสบการณ์ของท่านในการรับมือกับภารกิจหน้าที่ดังกล่าว  

    เชิญอ่านบทความ "สสวท. กับบทบาทของผู้นำในการผลักดันและขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทย ภายใต้การบริหารของ ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร"  ได้จากหน้าต่างด้านล่าง หรือ อ่านจากนิตยสาร สสวท. ออนไลน์ ฉบับที่ 199 ได้โดยคลิกที่นี่

 

 

Comments

comments