นักวิชาการ ฟิสิกส์ สสวท. ร่วมจัดกิจกรรมในงาน STEM Festival 2015 ที่ จ. นครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาขาฟิสิกส์ สสวท.

                 ระหว่างวันที่ 13 - 14 ส.ค. 2558 ที่ผ่านมา นักวิชาการฟิสิกส์ ม. ปลาย สสวท. ได้เข้าร่วมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา" ในงาน STEM Festival 2015 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีครูเข้าร่วมการอบรม จำนวน 24 ท่าน

                 ในการอบรม ได้มีการทำกิจกรรม "เครื่องทุ่นแรงคุณยาย" ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้บริบทของสังคมผู้สูงอายุ โดยผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องกลอย่างง่าย และความได้เปรียบเชิงกล มาออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยให้คุณยายสามารถยกของหนัก  ๆ ได้

                 

Comments

comments