สสวท. เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

              ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. หน่วยงานของรัฐในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ได้แก่

 

1. พนักงานกลุ่มวิชาการ

......... นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาและปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา
  นักวิชาการสาขาฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา
  นักวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จำนวน 5 อัตรา
  นักวิชาการสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 อัตรา
  นักวิชาการสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 อัตรา 
  นักวิชาการสาขาวิจัย  จำนวน 1 อัตรา
  นักวิชาการสาขาประเมินมาตรฐาน จำนวน 6 อัตรา
  นักวิชาการฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผล และประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
  นักวิชาการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
  นักวิชาการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้  จำนวน 2 อัตรา
  นักวิชาการสำนักบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 2 อัตรา

 

2. พนักงานกลุ่มอำนวยการ

......... เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี  จำนวน 5 อัตรา
  เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ  จำนวน 2 อัตรา
  เจ้าหน้าที่กฏหมาย ฝ่ายกฏหมาย จำนวน 1 อัตรา 
  เจ้าหน้าที่บุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ  จำนวน 1 อัตรา

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัคร คลิกที่แต่ละรายการ

 

  1. ประกาศรับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการ  
  2. ใบสมัครงานกลุ่มวิชาการ
  3. ประกาศรับสมัครพนักงานกลุ่มอำนวยการ
  4. ใบสมัครงานกลุ่มอำนวยการ

 


 

Comments

comments