กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมคืออะไร

บทความ, สาระน่ารู้สะเต็มศึกษา

        การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาได้นำกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (engineering design process) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือวิธีการ ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาได้นำเสนอนิยามของกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมไว้มากมาย โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกัน  

เชิญอ่านบทความ "กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมคืออะไร" โดย อ.กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ ได้โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง หรือ อ่านจากนิตยสาร สสวท. ออนไลน์ ฉบับที่ 192 ได้โดยคลิกที่นี่

 

Comments

comments