ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning: PBL)

บทความ, สาระน่ารู้สะเต็มศึกษา

   นับตั้งแต่มีกระแสของการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 และสะเต็มศึกษา (STEM Education) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หรือ Project-Based Learning (PBL) ก็ได้รับความสนใจและกล่าวถึงในวงการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง โดยนักการศึกษาอ้างว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนั้นสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 หากผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานก็จะได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะในหลายด้าน

เชิญดาวน์โหลดบทความ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning)" โดย ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว ได้โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง หรือ อ่านจากนิตยสาร สสวท. ออนไลน์ ฉบับที่ 188 ได้โดยคลิกที่นี่

Comments

comments