เรียนรู้สภาวะโลกร้อนด้วย STEM Education

บทความ, สาระน่ารู้สะเต็มศึกษา

ในอดีตที่ผ่านมา การเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยีในโรงเรียน เป็นการเรียนรู้ที่แยกออกจากกันอย่างอิสระ และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า การเรียนรู้ด้วยแนวทางดังกล่าว ทำให้ผู้เรียนไม่เห็นว่าวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนและขาดทักษะในการนำสิ่งที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง     

เชิญอ่านบทความ "เรียนรู้สภาวะโลกร้อน ด้วย STEM Education แบบบูรณาการ" โดย อ. รักษพล ธนานุวงศ์ จากนิตยสาร สสวท. ฉบับออนไลน์ได้โดย คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่รูปภาพ

Comments

comments