นักวิชาการ ฟิสิกส์ สสวท. ร่วมเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคใต้ตอนล่าง

ข่าวสาขาฟิสิกส์ สสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เล็งเห็นความจำเป็นในการเร่งพัฒนาคน มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( SCIENCE  TECHNOLOGY  ENGINEERING MATHEMATICS ) ให้เกิดขึ้นทุกระดับชั้น เพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 13 ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเป็นศูนย์ภาคใต้ตอนล่างรับผิดชอบ 6 จังหวัด ได้แก่ ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต สตูล และสงขลา โดยมี ดร.พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นประธานศูนย์ฯ
 
ซึ่งในวันที่ 27 พ.ย. 2557 นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในมีพิธีเปิดศูนย์สะเต็มภาคใต้ตอนล่าง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และโรงเรียนในเครือทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนควนเนียงวิทยา 2.โรงเรียนเทพา 3.โรงเรียนอนุบาลสงขลา 4.โรงเรียนกำแพงสงขลา 5.โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 6.โรงเรียนเนินพิชัย  และในวันที่ 28 - 29 พ.ย. 2557 นักเรียนในเครือข่ายศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และโรงเรียนใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรมสะเต็มศึกษา ณ อาคาร 60 ปี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

 

Comments

comments