การทดลอง: การหักเหของคลื่น

คลิปวีดิทัศน์, คลื่นกล และ เสียง

 

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาสมบัติการหักเหของคลื่นผิวน้ำ

วิธีทำกิจกรรม

  1. ติดตั้งชุดถาดคลื่นให้พร้อมทดลอง แล้ววางแผ่นกระจกใสรูปสี่เหลี่ยมลงในถาดคลื่น ให้ผิวบนของกระจกใสอยู่ใต้ผิวน้ำประมาณ 1-2 มิลลิเมตร 
  2. จัดแผ่นกระจกใสให้ขอบกระจกขนานกับแนวแผ่นกำเนิดคลื่นหน้าตรง (ดังรูป ก) บริเวณเหนือแผ่นกระจกใสจะเป็นบริเวณน้ำตื้น 
  3. ทำให้เกิดคลื่นหน้าตรงเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำลึกสู่บริเวณน้ำตื้น (บริเวณเหนือแผ่นกระจกใส)  สังเกตทิศทางการเคลื่อนที่และความยาวคลื่นทั้งในบริเวณน้ำลึกและน้ำตื้น
  4. ทดลองซ้ำ โดยหมุนแผ่นกระจกใสให้ขอบของกระจกทำมุมต่าง ๆ กับหน้าคลื่น (ดังรูป ข) สังเกตและบันทึกทิศทางการเคลื่อนที่และความยาวคลื่นทั้งในบริเวณน้ำลึกและน้ำตื้น
12 หักเหน้ำ 01 12 หักเหน้ำ 02
ก. ขอบแผ่นกระจกใสขนานกับแผ่นกำเนิดคลื่น ข. ขอบแผ่นกระจกใสทำมุมกับแผ่นกำเนิดคลื่น

รูป การติดตั้งถาดคลื่นเพื่อศึกษาสมบัติการหักเหของคลื่นผิวน้ำ

วีดิทัศน์การทำกิจกรรม

คำถามชวนคิด

  • เมื่อคลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่ผ่านบริเวณรอยต่อระหว่างเขตน้ำลึกและเขตน้ำตื้น ถ้าหน้าคลื่นตกกระทบขนานกับรอยต่อ ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นและความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  • เมื่อคลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่ผ่านบริเวณรอยต่อระหว่างเขตน้ำลึกและเขตน้ำตื้น ถ้าหน้าคลื่นตกกระทบทำมุมกับรอยต่อ ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นและความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงอย่างไร                                                  

 

Comments

comments