กิจกรรม: คลื่นและตัวกลาง

คลิปวีดิทัศน์, คลื่นกล และ เสียง

 

จุดประสงค์ สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของคลื่นผิวน้ำที่ผ่านตัวกลาง

วิธีทำกิจกรรม

  1. ใส่น้ำในถาดคลื่นให้สูงประมาณ 1.5 - 2.0 เซนติเมตร
  2. ตัดชิ้นกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆ ประมาณ 10 ชิ้น แล้วโรยกระดาษลงบนผิวน้ำให้กระดาษกระจายอย่างสม่ำเสมอบนผิวน้ำ
  3. ถือหลอดหยดที่มีน้ำอยู่ภายในเหนือผิวน้ำ 2-3 เซนติเมตร แล้วหยดน้ำลงหนึ่งหยดที่บริเวณกึ่งกลางถาดคลื่น
  4. สังเกตการเคลื่อนที่ของคลื่นน้ำผ่านผิวน้ำและการเคลื่อนที่ของชิ้นกระดาษ (ถ้ามีแสงส่องจากด้านบนของถาดคลื่นอาจสังเกตเงาของคลื่นที่ใต้ถาดคลื่นจะชัดกว่า) บันทึกผลที่สังเกตได้
  5. ทำกิจกรรมในข้อ 3 – 4 ซ้ำ
w06คลื่นและตัวกลาง1

รูป การเกิดคลื่นน้ำ

วีดิทัศน์การทำกิจกรรม

คำถามชวนคิด

  • เมื่อหยดน้ำลงในถาดคลื่นจะเกิดคลื่นน้ำลักษณะอย่างไร และเศษกระดาษจะเคลื่อนที่ไปกับคลื่นหรือไม่ อย่างไร
  • การเคลื่อนที่ของคลื่นผิวน้ำและการเคลื่อนที่ของชิ้นกระดาษมีลักษณะอย่างไร
  • เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ถึงชิ้นกระดาษและหลังจากนั้น ชิ้นกระดาษเคลื่อนที่อย่างไร

 

Comments

comments