กิจกรรม: สีของวัตถุ

คลิปวีดิทัศน์, ฟิสิกส์, แสงและทัศนอุปกรณ์

 

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาสมบัติของแผ่นกรองแสงสีต่างๆ

วิธีทดลอง

  1. ต่อหลอดไฟฟ้าของกล่องแสงเข้ากับหม้อแปลงโวลต์ต่ำ 12 โวลต์
  2. ใช้แผ่นช่องแสงด้านที่ให้ลำแสงเดียวปิดหน้ากล่องแสง ให้แสงปรึซึมสามเหลี่ยมที่วางบนกระดาษขาว ปรับมุมตกกระทบที่ปรึซึม เพื่อให้เห็นการกระจายแสงมากที่สุด
  3. นำแผ่นพลาสติกใสสีม่วง สีเขียว สีเหลือง สีส้ม และสีแดง มาวางกั้นแผ่นหน้าช่องแสงทีละแผ่น สังเกตและบันทึกแถบสี
สีของวัตถุ2

รูป การจัดอุปกรณ์เพื่อศึกษาสมบัติของแผ่นกรองแสงสีต่างๆ

วีดิทัศน์การทำกิจกรรม

คำถามชวนคิด

  • แถบสีที่ปรากฏเมื่อกั้นแสงหน้าช่องแสงด้วยแผ่นพลาสติกใสแต่ละสีกับแถบสีที่ปรากฏในกรณีที่ไม่มีแผ่นพลาสติกใสแต่ละสีกั้น แตกต่างกันอย่างไร

 

Comments

comments