การทดลอง: เสียงกับการแทรกสอด

การแทรกสอด (interference) เกิดเมื่อคลื่น 2 ขบวนเคลื่อนที่มาพบกันแล้วเกิดการซ้อนทับกัน ซึ่งในการซ้อนทับจะมีการรวมแอมพลิจูดโดยอาจรวมแบบเสริมหรือหักล้างกันก็ได้ แล้วการแทรกสอดของคลื่นเสียงเป็นอย่างไร สามารถหาคำตอบได้จากการทดลองนี้