เฉลยแบบฝึกหัด ในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ชั้น ม.4 เล่ม 1

.................................           เชิญดาวน์โหลดเฉลยแบบฝึกหัดใน หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์  ตามผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางฯ Read More.

กิจกรรม: คลื่นและตัวกลาง

คลื่นผิวน้ำเป็นคลื่นกล เกิดขึ้นเมื่อผิวน้ำถูกรบกวนและมีการถ่ายโอนพลังงานผ่านอนุภาคของน้ำ เมื่อคลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่ อนุภาคของน้ำบริเวณผิวน้ำมีการเคลื่อนที่อย่างไร สามารถหาคำตอบได้จากกิจกรรมนี้

ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

เชิญศึกษาตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พร้อมเฉลยและแนวการให้คะแนน คลิกได้ที่ภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดไฟล์