คู่มือครูฉบับอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ฟิสิกส์ ม.ปลาย

Share                 ...........................                 คู่มือครูอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ฟิสิกส์ ระดับ ม. ปลาย ของ สสวท. ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของครูในปัจจุบัน โดยได้มีการเพิ่มสื่อเสริมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  เข้าไปในเนื้อหาของแต่ละบทเรียน เช่น แอนิเมชันแบบมีปฏิสัมพันธ์ วีดิทัศน์ รูป ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นของครู             เชิญเลือกศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนจากคู่มือครูอิเล็กทรอนิกส์เล่มต่าง ๆ โดยคลิกที่ภาพหน้าปกของคู่มือครูเล่มที่ต้องการ                                                    […]

สะพาน

ตัวอย่างแบบทดสอบประเมินสมรรถนะด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ฟิสิกส์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Share เชิญศึกษาตัวอย่างแบบทดสอบประเมินสมรรถนะด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ฟิสิกส์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเฉลย คลิกได้ที่หน้าต่างด้านล่าง หรือคลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรมุมขวาบนของภาพ เพื่อเปิดหน้าต่างเอกสารใหม่       คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เฉลย      

คลิปวิดีทัศน์ เรื่องไฟฟ้า และ แม่เหล็ก

Share    เชิญคลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อเข้าชมรายการคลิปวีดิทัศน์ "ไฟฟ้าและแม่เหล็ก" ประกอบการเรียนรู้ตามหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ของ สสวท. ผ่าน YouTube Channel ของ กลุ่มสาระฟิสิกส์ สสวท.  

คลิปวิดีทัศน์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

Share    เชิญคลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อเข้าชมรายการคลิปวีดิทัศน์ "แรงและการเคลื่อนที่" ประกอบการเรียนรู้ตามหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ของ สสวท. ผ่าน YouTube Channel ของ กลุ่มสาระฟิสิกส์ สสวท.