กิจกรรม: สีของวัตถุ

เมื่อให้แสงขาวตกกระทบวัตถุต่างๆ เราจะเห็นวัตถุมีสีแตกต่างกัน การมองเห็นสีของวัตถุขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้าง แสงมีอิทธิพลต่อการเห็นวัตถุอย่างไร สามารถหาคำตอบได้จากกิจกรรมนี้

คู่มือครูฉบับอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ฟิสิกส์ ม.ปลาย

Share                 ...........................                 คู่มือครูอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ฟิสิกส์ ระดับ ม. ปลาย ของ สสวท. ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของครูในปัจจุบัน โดยได้มีการเพิ่มสื่อเสริมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  เข้าไปในเนื้อหาของแต่ละบทเรียน เช่น แอนิเมชันแบบมีปฏิสัมพันธ์ วีดิทัศน์ รูป ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นของครู             เชิญเลือกศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนจากคู่มือครูอิเล็กทรอนิกส์เล่มต่าง ๆ โดยคลิกที่ภาพหน้าปกของคู่มือครูเล่มที่ต้องการ                                                    […]