นักวิชาการ ฟิสิกส์ สสวท. ร่วมเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคใต้ตอนล่าง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เล็งเห็นความจำเป็นในการเร่งพัฒนาคน มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( SCIENCE  TECHNOLOGY  ENGINEERING MATHEMATICS ) ให้เกิดขึ้นทุกระดับชั้น เพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ Read More.

เตรียมพบกับสื่อการเรียนรู้ Virtual Experiment

คณะนักวิชาการ สสวท. ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ Virtual Experiment สำหรับเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการ ตามการทดลองในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน และ รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ระดับ ม. ปลาย โดยมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาจำนวนอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ปัญหาอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ และ ปัญหาการใช้เวลานานในการเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์ ซึ่งคาดว่า Read More.

นักวิชาการ ฟิสิกส์ สสวท. ร่วมจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา "รถไฟเหาะ"

นักวิชาการ สสวท. ร่วมจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา "รถไฟเหาะ" ให้กับนักเรียนในจังหวัดลำปาง ในงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 - 19 ธ.ค. 2557