นักวิชาการ ฟิสิกส์ สสวท. ร่วมจัดกิจกรรมในงาน STEM Festival 2015 ที่ จ. นครราชสีมา

                 ระหว่างวันที่ 13 - 14 ส.ค. 2558 ที่ผ่านมา นักวิชาการฟิสิกส์ ม. ปลาย สสวท. ได้เข้าร่วมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา" Read More.

สาขาฟิสิกส์ สสวท. จัดอบรมการใช้ Physics Virtual Experiment

                 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มี.ค. 2558 ที่ผ่านมา สาขาฟิสิกส์ สสวท. ได้จัดอบรมการใช้สื่อการทดลองเสมือนจริงทางฟิสิกส์ (Physics Virtual Experiment) จำนวน Read More.