เชิญร่วมประเมินและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ฟิสิกส์ ม. ปลาย สสวท. พร้อมลุ้นของรางวัล

Share เชิญผู้ใช้เว็บไซต์ฟิสิกส์ ม.ปลาย สสวท. ทุกท่าน ร่วมประเมินและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ และ Facebook Fanpage ฟิสิกส์ ม.ปลาย สสวท.  พร้อมลุ้นของรางวัล         รางวัลที่ 1 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (external hard disk) ขนาด 500 GB         รางวัลที่ 2 โดรน (drone)         รางวัลที่ 3 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (flash drive) ขนาด 64 GB   คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อเข้าตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์   ประกาศผลการมอบของรางวัลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559         […]

นักวิชาการ ฟิสิกส์ สสวท. ร่วมพัฒนาครูกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Share     ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 2558 - 16 ม.ค. 2559 ที่ผ่านมา นักวิชาการฟิสิกส์ ม. ปลาย สสวท. ได้เข้าร่วมนิเทศติดตามการสอนและพิจารณาแผนการสอนของครู ณ โรงเรียนวังไกลกังวล ในโครงการความร่วมมือพัฒนาครูกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี                     

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพ วิชาฟิสิกส์ พร้อมจัดส่งให้กับผู้ที่สนใจสั่งซื้อ

Share หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพ วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทั้ง 5 เล่ม ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย สาขาฟิสิกส์ สสวท. ให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1 - 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และเนี้อหาอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 สำหรับให้นักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเองทางด้านวิชาฟิสิกส์ สามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ สำนักบริการวิชาการ สสวท. โทร. 02-392-4021 ต่อ 3102, 3106 ระหว่างเวลา 9:00 – 16:00 วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ .......... .............                         หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพ วิทยาศาสตร์ […]

นักวิชาการ ฟิสิกส์ สสวท. ร่วมจัดกิจกรรมในงาน STEM Festival 2015 ที่ จ. นครราชสีมา

Share                  ระหว่างวันที่ 13 - 14 ส.ค. 2558 ที่ผ่านมา นักวิชาการฟิสิกส์ ม. ปลาย สสวท. ได้เข้าร่วมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา" ในงาน STEM Festival 2015 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีครูเข้าร่วมการอบรม จำนวน 24 ท่าน                  ในการอบรม ได้มีการทำกิจกรรม "เครื่องทุ่นแรงคุณยาย" ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้บริบทของสังคมผู้สูงอายุ โดยผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องกลอย่างง่าย และความได้เปรียบเชิงกล มาออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยให้คุณยายสามารถยกของหนัก  ๆ ได้