ชุดทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการทางสายตา เรื่อง การสะท้อนแสง

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ หรือ สังคม ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ อุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ เป็นชุดทดลองเรื่องการสะท้อนของแสง เพื่อให้นักเรียนที่มีความพิการทางสายตาได้มีโอกาสทำการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติการสะท้อนแสง  เชิญอ่านบทความ "ชุดทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการทางสายตา เรื่อง การสะท้อนแสง" ได้จากหน้าต่างด้านล่าง หรือ Read More.

ไขปริศนาทิ้งโค้ง

การเอียงตัวส่งผลต่อการเคลื่อนที่แตกต่างกันไป แม้สิ่งที่เห็นจะเป็นปรากฏการณ์เดียวกันก็ตาม