คลิปวิดีทัศน์ เรื่องของไหล

   เชิญคลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อเข้าชมรายการคลิปวีดิทัศน์ "ของไหล" ประกอบการเรียนรู้ตามหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ของ สสวท. ผ่าน YouTube Channel ของ กลุ่มสาระฟิสิกส์ สสวท.