สอนเพื่อทำข้อสอบ หรือ สอนก่อนแล้วค่อยทำข้อสอบ

   ในยุคสมัยที่คะแนนจากการสอบของนักเรียนในการทำแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น O-NET PAT GAT หรือ PISA เป็นตัวชี้วัดสำคัญกับการประเมินคุณภาพของครู ผู้บริหารโรงเรียน และ หน่วยงานด้านการศึกษาต่าง ๆ แนวทางปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นในชั้นเรียน คือ Read More.

เราจะวัด Metacognition ได้อย่างไร

นักเรียนคนหนึ่งกำลังแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเซต ซึ่งถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง และได้คำตอบเป็น -120 คน เขาจึงถามตนเองว่า ทำไมจำนวนคนจึงมีค่าเป็นจำนวนเต็มลบ ๆ ทั้ง ๆ ที่ ในความจริง จำนวนคนต้องไม่เป็นจำนวนเต็มลบ  เชิญดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มจาก นิตยสาร สสวท. Read More.

ระบบการทำงานของสมองกับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ (ตอนที่ 2)

จากทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานของสมอง เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ได้อย่างไร ในบทความนี้ มีคำตอบ โดยจะเสนอเป็นตอนสุดท้าย จาก 2 ตอน   เชิญอ่านบทความฉบับเต็มจากนิตยสาร สสวท. ฉบับออนไลน์ได้โดย คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่รูปภาพ    

ระบบการทำงานของสมองกับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ (ตอนที่ 1)

จากทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานของสมอง เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ได้อย่างไร ในบทความนี้ มีคำตอบ โดยจะเสนอเป็นตอนที่ 1 จาก 2 ตอน   เชิญอ่านบทความฉบับเต็มจากนิตยสาร สสวท. ฉบับออนไลน์ได้โดย คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่รูปภาพ   Read More.