สนุกกับ สสวท. ภายใต้แนวคิดสะเต็มศึกษา

  งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง และ สสวท. ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้เช่นครั้งก่อนๆ แต่ก่อนอื่นจะขอเล่าถึงความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อันเป็นที่มาของการจัดมหกรรมในครั้งนี้            เชิญอ่านบทความ Read More.

กิจกรรม รถไฟเหาะ

กิจกรรม "รถไฟเหาะ" เป็นกิจกรรมสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พลังงานกล กฎอนุรักษ์พลังงาน และ แรงเสียดทาน มาบูรณาการร่วมกับความรู้และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และทางเทคโนโลยี     เชิญอ่านบทความ "กิจกรรม รถไฟเหาะ" โดย Read More.

สะเต็มศึกษาประเทศไทยและฑูตสะเต็ม

สะเต็มศึกษาคือวิธีการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ คณิตศาสตร์ ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา บทความนี้ จะแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับเรื่องสำคัญสองเรื่องที่ สสวท. กำลังดำเนินการ Read More.