เรียนรู้สภาวะโลกร้อนด้วย STEM Education

ในอดีตที่ผ่านมา การเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยีในโรงเรียน เป็นการเรียนรู้ที่แยกออกจากกันอย่างอิสระ และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า การเรียนรู้ด้วยแนวทางดังกล่าว ทำให้ผู้เรียนไม่เห็นว่าวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนและขาดทักษะในการนำสิ่งที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง      เชิญอ่านบทความ "เรียนรู้สภาวะโลกร้อน ด้วย STEM Read More.

สะเต็มศึกษาประเทศไทยและฑูตสะเต็ม

สะเต็มศึกษาคือวิธีการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ คณิตศาสตร์ ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา บทความนี้ จะแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับเรื่องสำคัญสองเรื่องที่ สสวท. กำลังดำเนินการ Read More.

กิจกรรมสะเต็มหรรษา: ลูกโป่งน้ำบันจีจัมป์

กิจกรรมลูกโป่งน้ำบันจีจัมป์ เป็นตัวอย่างหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้แบบบูรณาการหลากหลายวิชา ทั้งเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยความลึก ความเชื่อมโยง และความครอบคลุมของเนื้อหานั้น จะขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบกิจกรรม    เชิญอ่านบทความ "กิจกรรมสะเต็มศึกษา: ลูกโป่งน้ำบันจีจัมป์" โดย ดร. Read More.