สนุกกับ สสวท. ภายใต้แนวคิดสะเต็มศึกษา

  งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง และ สสวท. ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้เช่นครั้งก่อนๆ แต่ก่อนอื่นจะขอเล่าถึงความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อันเป็นที่มาของการจัดมหกรรมในครั้งนี้            เชิญอ่านบทความ Read More.

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษากับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

        ตามที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่วนหนึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงที่เรียกว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมพร้อมในการแก้ปัญหาใหม่ของโลกอนาคต ทุกคนควรรู้ว่าจะนำความรู้และทักษะไปใช้อย่างไร ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวทางและวิธีใหม่ Read More.

กิจกรรม รถไฟเหาะ

กิจกรรม "รถไฟเหาะ" เป็นกิจกรรมสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พลังงานกล กฎอนุรักษ์พลังงาน และ แรงเสียดทาน มาบูรณาการร่วมกับความรู้และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และทางเทคโนโลยี     เชิญอ่านบทความ "กิจกรรม รถไฟเหาะ" โดย Read More.