ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning: PBL)

   นับตั้งแต่มีกระแสของการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 และสะเต็มศึกษา (STEM Education) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หรือ Project-Based Learning (PBL) ก็ได้รับความสนใจและกล่าวถึงในวงการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง โดยนักการศึกษาอ้างว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนั้นสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ Read More.

ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา

ผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา (Thailand STEM Teacher Awards) ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 11 คน เชิญอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ได้รับรางวัลแต่ละท่านได้จากนิตยสาร Read More.

ประสบการณ์การเยี่ยมชมกิจกรรมสะเต็มศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ International STEM Education for Teachers Inspired by Fun Hands-on with Science, Technology, Engineering and Mathematics ได้จัดให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีการเยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา Read More.

ครูชุมพล ชารีแสน ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม

วันนี้ สสวท. ขอแนะนําให้รู้จักครูชุมพล ชารีแสน ครูวิทยาศาสตร์แห่งโรงเรียนดอนจานวิทยาคม อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Thailand STEM Teacher Awards) ครั้งที่ Read More.