นวัตกรรมการกักเก็บน้ำเลียนแบบสับปะรดสี

Share ผลงานวิจัยชนะเลิศ เรื่อง “นวัตกรรมการกักเก็บน้ำเลียนแบบสับปะรดสี” เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยได้คำนึงถึงรูปทรงของวัสดุที่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเลียนแบบพืชที่ขึ้นอยู่ในเขตแห้งแล้ง อันได้แก่ สับปะรดสี โดยทีมผู้วิจัยได้เลือกสับปะรดสีพันธุ์ Aechmeaaculeato sepala เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่กักเก็บน้ำได้ดี เชิญอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมดังกล่าวได้จากนิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 203 แบบออนไลน์ หรือจากไฟล์บทความ โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง      

ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา

Share ผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา (Thailand STEM Teacher Awards) ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 11 คน เชิญอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ได้รับรางวัลแต่ละท่านได้จากนิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 203 แบบออนไลน์ โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง                       

ประสบการณ์การเยี่ยมชมกิจกรรมสะเต็มศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

Share โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ International STEM Education for Teachers Inspired by Fun Hands-on with Science, Technology, Engineering and Mathematics ได้จัดให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีการเยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่มีความก้าวหน้าด้านวิทยาการ เช่น Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), National Museum of Emerging Science and Innovation (Miraikan) ระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน พ.ศ. 2559                อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากนิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 203 แบบออนไลน์ โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง           […]

ครูชุมพล ชารีแสน ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม

Share วันนี้ สสวท. ขอแนะนําให้รู้จักครูชุมพล ชารีแสน ครูวิทยาศาสตร์แห่งโรงเรียนดอนจานวิทยาคม อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Thailand STEM Teacher Awards) ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2557 ด้วยผลงานที่มุ่งปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักพิจารณาสิ่งแวดล้อมในองค์รวม ส่งเสริมให้นักเรียนทําวิจัย และทําโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน ตามแนวทางสะเต็มศึกษา             เชิญอ่านบทความ "ครูชุมพล ชารีแสน ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม" โดย สินีนาฏ  ทาบึงกาฬ ได้จากหน้าต่างด้านล่าง หรือคลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรมุมขวาบนของภาพ เพื่อเปิดหน้าต่างเอกสารใหม่