คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า

ท่ามกลางกระแสแห่ง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 มีความท้าทายต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะทางด้าน การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี หรือสิ่งแวดล้อม เราได้เตรียมคนไทย Read More.

การใช้คำถามในการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้นตอน (5E Model of Instruction)

  คำถามเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของไทยในปัจจุบัน คำถามของครูนั้นสำคัญมากในการช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงและเรียนรู้มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ที่สำคัญ คำถามที่มีประสิทธิภาพ เช่น คำถามที่สามารถตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ ๆ และคำถามที่กระตุ้นให้เกิดความคิดที่ลึกซึ้งมากขึ้น มักไม่ค่อยพบในห้องเรียนวิทยาศาสตร์     เชิญอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้คำถามในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้นตอนได้จากบทความ โดย อ. Read More.

สสวท. กับบทบาทของผู้นำในการผลักดันและขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทย ภายใต้การบริหารของ ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร

ภายใต้เส้นทางการผลักดันและขับเคลื่อนการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ผ่านมากว่า 44 ปี นั้น ถือว่า ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท. ถึง Read More.