John Cockcroft และ Ernest Walton ผู้บุกเบิกการเปลี่ยนแปลงธาตุ โดยการระดมยิงนิวเคลียส ด้วยอนุภาคพลังงานสูง

ค.ศ.1932 เป็นปีทองของวงการฟิสิกส์ เพราะในเดือนมีนาคมของปี James Chadwick ได้พบอนุภาคนิวตรอน ด้าน Carl Anderson ได้พบ positron ส่วน John Cockcroft กับ Read More.

เครื่องยนต์คูรี Curie Engine

เครื่องยนต์คูรีคือเครื่องยนต์ความร้อนรูปแบบหนึ่ง ที่ทeงานโดยใช้สมบัติบางประการเชิงแม่เหล็กซึ่งสัมพันธ์กับ อุณหภมิ และสมบัติเชิงแม่เหล็กนี้ค้นพบโดยนักฟิสิกส์ชาว ฝรั่งเศสชื่อ ปิแอร์ คูรี (Pierre Curie) ผลการศึกษาของเขาทำให้ ก่อกำเนิดเครื่องยนต์คูรี บทความนี้จะกล่าวถึง หลักการทำงานของเครื่องยนต์คูรี และการสร้างเครื่องยนต์คูรี อย่างง่าย Read More.

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า

ท่ามกลางกระแสแห่ง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 มีความท้าทายต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะทางด้าน การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี หรือสิ่งแวดล้อม เราได้เตรียมคนไทย Read More.