เครื่องยนต์คูรี Curie Engine

Share เครื่องยนต์คูรีคือเครื่องยนต์ความร้อนรูปแบบหนึ่ง ที่ทeงานโดยใช้สมบัติบางประการเชิงแม่เหล็กซึ่งสัมพันธ์กับ อุณหภมิ และสมบัติเชิงแม่เหล็กนี้ค้นพบโดยนักฟิสิกส์ชาว ฝรั่งเศสชื่อ ปิแอร์ คูรี (Pierre Curie) ผลการศึกษาของเขาทำให้ ก่อกำเนิดเครื่องยนต์คูรี บทความนี้จะกล่าวถึง หลักการทำงานของเครื่องยนต์คูรี และการสร้างเครื่องยนต์คูรี อย่างง่าย ๆ เพื่อทดสอบองค์ความรู้ที่คูรีพบ คลิกอ่านเนื้อหาของบทความ เครื่องยนต์คูรี Curie Engine โดย สมนึก บุญพาไสว ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ สสวท. ได้ที่ลิงค์ นิตยสาร สสวท. ฉบับ 204 หรือคลิกที่ภาพด้านล่าง  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า

Share ท่ามกลางกระแสแห่ง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 มีความท้าทายต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะทางด้าน การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี หรือสิ่งแวดล้อม เราได้เตรียมคนไทย ให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตในโลกอนาคต อย่างมีคุณภาพแล้วหรือยัง  เชิญอ่านบทความ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยในอีก 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  โดย ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว ได้ในนิตยสาร สสวท. ออนไลน์ฉบับที่ 204 ที่ลิงค์ นิตยสาร สสวท. ฉบับ 204 หรือ จากการคลิกที่ภาพด้านล่าง  

แว่นวีอาร์ สื่อเรียนรู้เสมือนจริงแห่งอนาคต (VR: Virtual Reality)

Share บริษัทกูเกิลได้พัฒนาต้นแบบกล้อง ที่ทำจากกระดาษแข็งซึ่งมีลักษณะคล้ายกล้องสองตา และเรียกว่า Google Cardboard เมื่อนำโทรศัพท์มาติดตั้งที่ด้านหน้าของกล้องแล้วมอง ผ่านช่องมองภาพ จะเห็นภาพในสามมิติเสมือนจริง กล้องดังกล่าวมีหลักการทำงานอย่างไร   เชิญเรียนรู้ได้จากบทความ แว่นวีอาร์ สื่อเรียนรู้เสมือนจริงแห่งอนาคต (VR: Virtual Reality) ในนิตยสาร สสวท. ออนไลน์ฉบับที่ 204 ที่ลิงค์ นิตยสาร สสวท. ฉบับ 204 หรือ จากการคลิกที่ภาพด้านล่าง

จุดประกายความคิดกับนักบินอวกาศองค์การนาซ่า

Share     ปลายเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา สสวท. ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและ โครงการ GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) สหรัฐอเมริกา จัดบรรยาย หัวข้อ การสำรวจอวกาศ โดย คุณชาร์ลส์ โบลเดน ผู้อำนวยการองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ นาซ่า (NASA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน ในการเป็นนักบินอวกาศนักวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศ หรือบุคลากรที่สนับสนุนกิจกรรมการบินอวกาศ     เชิญอ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้จากบทความ "จุดประกายความคิดกับนักบินอวกาศองค์การนาซ่า" โดย อ. สมรศรี กันภัย ได้จากนิตยสาร สสวท. ออนไลน์ฉบับที่ 196 ที่ลิงค์ นิตยสาร สสวท. ฉบับ 196 หรือ จากการคลิกที่ภาพด้านล่าง