การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: นัยสำคัญทางสถิติกับนัยสำคัญในทางปฏิบัติ

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ครูได้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

นวัตกรรมการกักเก็บน้ำเลียนแบบสับปะรดสี

ผลงานวิจัยชนะเลิศ เรื่อง “นวัตกรรมการกักเก็บน้ำเลียนแบบสับปะรดสี” เป็นแนวทางหนึ่ง ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เชิญอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมดังกล่าว

Inquiry กำลังจะหายไป ?!?!

ผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วที่จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ริเริ่มนำกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-Based Instruction หรือ เรียกสั้นๆ ว่า Inquiry) มาใช้ในห้องเรียนหลังจากนั้น Inquiry ก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยได้มีกลุ่มนักวิชาการการศึกษา นักจิตวิทยา Read More.

3D Printing สุดยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการพิมพ์ (ตอนที่ 1)

    เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมประเภทหนึ่ง (Rapid Prototype: RP) ที่มีกำเนิดมานาน 30 กว่าปีแล้ว แต่นิยมใช้กันเพียงในบริษัทขนาดใหญ่ หรือ ในห้องปฏิบัติการ และเพิ่งได้รับความนิยม อย่างแพร่หลายเมื่อประมาณ ค.ศ. Read More.